YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPMIŞ OLDUĞU İŞ VE İŞLEMLER 
 

 1. Kaymakamlığa gelen evrakları inceleyerek, konusu itibariyle ilgili kurumlara havalesi için makama sunmak, resmi yazışmaları yapmak,
 2. Kaymakamlığa gelen dilekçeleri kabul ederek, takibini yapmak ve sonuçlandırmak,
 3. Hizmet–İçi Eğitim çalışmalarını düzenlemek,
 4. İnsan Hakları Kurulunun iş ve işlemlerini yapmak,
 5. Yeşil Kart almak için müracaat eden vatandaşlarımızın SSK ve BAĞ-KUR sorgulamasını yapmak, ve İlçe İdare kurulunda kararlarını yazmak,
 6. 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Yasanın iş ve işlemlerini yapmak,
 7. İdare Kurulunca alınan kararları yazmak, takip etmek ve uygulamak,
 8. Kaymakamlık Dairesinin tahakkuk memurluğunu yürütmek ve Kaymakamlık personelin özlük haklarını takip etmek,
 9. Askerlik kararlarının iş ve işlemlerini takip etmek ve yürütmek,
 10. 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Yasanın iş ve işlemlerini yürütmek,
 11. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve Uygulamasının iş ve işlemlerini yürütmek,
 12. Kaymakamın vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak, 


BAĞLI BÜROLAR: 

A. Yazı işleri Bürosu 
B. Özel Kalem Bürosu 
C. İlçe İdare Kurulu Bürosu 
D. Mahalli İdareler Bürosu 
E. Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu 
F. Planlama ve Koordinasyon İşleri 
G. Hukuk İşleri Bürosu 
H. İnsan Hakları Kurulu 
I. Bilgi Edinme Hakkı 
İ. Tüketici Hakem Heyeti Bşk.
J. Lokal ve Derneklere ait işlemler

A) YAZI İŞLERİ BÜROSU 
    1. Evrak havale ve dağıtımı 
    2. Evrak akımı ile sayısal bilgiler 
    3. Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma 
    4. Bağlı şefliklerin teftiş (Valiliklerde) 
    5. Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı, 
    6. Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri. 
    7. Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili uygulamalar 
    8. Personelle ilgili konular (Özlük işleri) 
    9. Personelle ilgili konular (Meslek İçi Eğitim, Günlük mesai saatleri, kıyafetlerin tespiti) 
    10. Vakıflara İlişkiler (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı dahil) 
    11.Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri. 
    12. Arşiv İşleri
    13. Ayniyat ve Mutemetlik İşleri 
    14. Hükümet Konağı Daire Müdürlüğü işleri. 
    15. Genel Emirler 
    16. Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma. 
    17. Müdürlüğün Teftiş ve Denetimi 
    18. Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler. 
    19. Yakacak İş ve işlemleri 
    20. İmza Sirküleri, devir teftiş işlemleri, 
    21. Bütçe Hazırlık ve Bütçe Giderleri 
    22. Çeşitli İşler 
    23. Köye Yönelik Hizmetler Birimi İşlemleri 
    24. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşlemleri 
    25. Çevre ve Orman Bakanlığı İşlemleri 
    26. Kültür Bakanlığı - Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kur. işlemleri 
    27. Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulamaları, 
    28. Yerel Bilgi Projesi Bilgi toplama ve bilgi girişi 
    29. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İşlemleri 
    30. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti İlçe Kurulu İşlemleri 
    31. Yükseköğretim ve Üniversitelerle ilgili İşlemler. 
    32. İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler.

B) ÖZEL KALEM BÜROSU 
    1. Özel haberleşme, gizlilik taşıyan yazışmalar. 
    2. Protokol, ağırlama ve kabuller 
    3. Atatürk günlerini ve tarihi günleri, milli ve resmi bayramları, mahalli kurtuluş günleriyle belirli günleri anma ve kutlama 
    4. Yargı kuruluşlarıyla ilişkiler. 
    5. Askeri mercii ve kuruluşlarla ilişkiler. 
    6. Sıkı yönetim / olağanüstü hal iş / işlemleri 
    7. İstihbarat hizmet ve konuları (Milli Güvenlik Kurulu ile ilişkiler dahil) 
    8. Asayiş konuları (Emniyet, Jandarma ile ilişkiler)
    9. Müdürlüğün Teftiş ve denetimi ile ilgili raporlar 
    10. Genel Emirler 
    11. Mülakatlar (Sınır il ve ilçelerinde) 
    12. Çeşitli İşler

C) İDARE KURULU BÜROSU
    1. İl İdare Kurulu karar ve işlemleri (Yeşil Kart, Muhtaçlık, Askerlik Kararları vb.) 
    2. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları ile ilgili iş ve işlemler. 
    3. İdare Kurulu nüfus ve askerlik para cezaları. 
    4. İmar iş ve işlemler 
    5. Disiplin kurulu karar iş ve işlemler. 
    6. 1609 sayılı kanun (Atatürk aleyhine işlenen suçlar) ile ilgili yazışmalar. 
    7. Görevden uzaklaştırma işlemleri. 
    8. Taşınmaz mal zilyetliği ile ilgili uygulamalar. 
    9. Muhtaçlık ve bakım belgeleri.
    10. Mülki İdare bölümleri belediye ve köy sınır değişikliği, köy kurulması, bağlılık değişikliği işlemleri. 
    11. Kamulaştırma kanunu ile ilgili iş ve işlemler. 
    12. Askerliğe karar verme işleri. 
    13. Harita, köy, bağlı, tabi yer adlarının değiştirme. 
    14. Teftiş ve denetim İşleri 
    15. Genel Emirler ve çeşitli işler.

D) MAHALLİ İDARELER BÜROSU 
    1. Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
    2. Belediyelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
    3. Özel idarelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
    4. Köylerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
    5. Birliklerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
    6. Mahalli idarelerin mali yardım ve destek sağlama işleri, teftiş ve denetim işleri. 
    7. Mahalli İdarelerle ilgili genel emirler, yazışmalar 
    8. Belediye kurulması, köy veya bağlıların belediyelerle birleştirilmesi ile ilgili işlemler. 
    9. Envanter ve istatistik çalışmaları 
    10. Çeşitli İşler

E) BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU 
    1. Halkla İlişkiler. TRT Basın ve diğer kitle haberleşme araçları ile ilişkiler, basın toplantıları. 
    2. Valiliğe elden getirilen her nevi dilekçenin kabulü, 8. madde gereğince imza yetkisi verilen görevlilerin imzasına hazırlama işleri. 
    3. Basın kartı ve resmi ilan işleri.

F) PLANLAMA VE KOORDİNASYON BÜROSU 
    1. Kalkınma planı hazırlık ve uygulanması. 
    2. Yıllık uygulama programı hazırlanması ve uygulanması.
    3. İl programı hazırlanması ve uygulanması. 
    4. Envanter çalışmaları ve öncelikli kriterler. 
    5. Genel durum raporları. 
    6. İl koordinasyon Kurulu çalışmaları. 
    7. İdare şube başkanları toplantıları. 
    8. Plan, program ve toplum kalkınmasında eğitim-öğretim.

G) HUKUK İŞLERİ BÜROSU 
    1. İdari yargıya başvurma işleri. 
    2. İnceleme ve denetleme işleri (Valiliğin dernekler, sendikalar,vakıflar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili olup, emniyet ve Jandarma görevleri dışında kalan gözetim ve denetim iş ve işlemleri.) 
    3. Valilik-Konsolosluk ilişkileri, imza ve tasdik işlemleri. 
    4. Şefliğin teftiş ve denetimi ile ilgili işlemler. 
    5. Genel emirler.

H) İNSAN HAKLARI KURULU 
     İnsan Hakları İlçe Kurulu Faaliyetleri, Denetimleri 

I) BİLGİ EDİNME HAKKI 
    1. Bilgi Edinme Başvuruları 
    2. Bilgi edinme raporu 

I) DERNEKLER BÜROSU 
   Lokal ve Derneklerle ilgili işlemler.